KMP w Suwałkach - KMP w Suwałkach Rewir Dzielnicowych - KMP Suwałki

KMP w Suwałkach
Rewir Dzielnicowych

KMP w Suwałkach

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Pułaskiego 26

Imię i Nazwisko asp. sztab. Wioletta Kwaśniewska     Kierownik  Rewiru

 

pokój 229
tel. 87 564 1467

e-mail: wioletta.kwasniewska@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Imię i Nazwisko asp. szt. Hubert Konopko

Rejon I
tel. 885 997 240

e-mail: dzielnicowy.suwalki1@bk.policja.gov.pl

    pokój  221
tel: 875641472                                             
ulice: 11 Listopada, Bulwarowa, Daszyńskiego, Dmowskiego, Franciszkańska, Kołłątaja, Krasickiego, Krzywólka, Legionów, Miodowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Piękna, Reymonta 1-149, Staszica (61-93-58-88), Szpitalna, Zacisze, Zielna 1-12, Żytnia. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. 11 Listopada 1 i 1A w okolicach klatek schodowych, placu zabaw i sklepów spożywczych w Suwałkach w rejonie służbowym nr 1 w porze popołudniowej i wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 16:00 - 22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 07.08.2019 r. do 07.02.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • Sierpień 2019 r. sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.
 • Od sierpnia 2019 r do lutego 2020 r raz w miesiącu spotkania z przedstawicielami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.
 • Wrzesień i listopad 2019 r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami  w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.
 • Regularne informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.
 • W Okresie od sierpnia 2019 r do lutego 2020 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży  Miejskiej raz w miesiącu  w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.
 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu (wrzesień 2019r .)
 • Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00  
 • Zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.
 • Działania podejmowane wspólnie z SSM oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 • Współpraca z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową
 • Wystąpienie do ZdiZ o przycięcie krzewów
 • Wystąpienie do SSM o rozmieszczenie monitoringu oraz z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i  umieszczenie większej ilości śmietników

 

 

     

Imię i Nazwisko sierż. Maciej Rzeńca

Rejon II
tel. 885 997 241

e-mail: dzielnicowy.suwalki2@bk.policja.gov.pl

   pokój  221
 tel: 87 564 1472
   ulice: Antoniewicza, Lityńskiego, Obozowa, Patli, Reja, Tysiąclecia Litwy, Obozowa, Witosa. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie, spożywanie alkoholu  na placu do „Street   Workout”  teren pomiędzy blokami  ul. Witosa 2A – 4A  -  w godzinach wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 21.07.2019 r. do 21.01.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • sierpień, wrzesień   2019 sporządzenie karty zadania doraźnego, spotkanie z  administratorami bloków ul. Witosa 2,2A,4A –  informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach .
 •  sierpień, październik 2019 przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami  bloku ul. Witosa 2,2A,4A celem poinformowania o zagrożeniach, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską
 • sierpień, styczeń   2019/2020 r. Kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.
 •  sierpień , wrzesień  2019 rozmowy z pracownikami sklepów „Lewiatan „ ul. Witosa 4A oraz „Stokrotka „ ul. Reja 60  informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach  oraz  przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych ).

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • ZBM Suwałki - przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia .
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"
 • MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

 

     

Imię i Nazwisko asp. Paweł Marcówka Rejon III
tel. 885 997 243

e-mail: dzielnicowy.suwalki3@bk.policja.gov.pl

   pokój  221
 tel: 87 564 1472
  ulice: Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej wraz z cmentarzami na ul. Reja

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

 Spożywanie alkoholu, przy ul. Kowalskiego 4a w okolicach sklepu z alkoholami oraz rejon klatek schodowych w/w bloku w Suwałkach w rejonie służbowym nr 3 w porze wieczorowej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 16:00 - 22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 11.12.2019 r. do 11.06.2020 r.

Zaplanowane działania:

 

 •  grudzień 2019 - czerwiec 2020 sporządzenie KZD, spotkanie z właścicielami opisanego sklepu monopolowego, spotkanie z mieszkańcami bloku przy ul. Kowalskiego 4a.
 •  Styczeń - Luty 2020 r. - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami innych bloków celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską
 • Luty - czerwiec 2020 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.
 • Kwiecień - maj 2020 r. - spotkanie z administratorami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Północ II.
 • Styczeń - czerwiec 2020 r. - nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 

Współpraca z dzielnicowy Suwalskiej Straży Miejskiej

Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów

Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe

Współpraca z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz ZBM

Wystąpienie do ZdiZ o przycięcie krzewów

 

 

 

     

Imię i Nazwisko mł. asp. Łukasz Opanowski

Rejon IV
tel. 885 997 244

e-mail: dzielnicowy.suwalki4@bk.policja.gov.pl

   pokój 227
 tel: 87 564 1477
 
  ulice: Andersa, Białorogi, Falka, Minkiewicza, Pułaskiego, Putry, Studzieniczne, Szwajcaria.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym w rejonie parku przy ul. Andersa w Suwałkach całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, informacje własne oraz zgłoszenia wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 01.09.2019 r. do 29.02.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • wrzesień - październik 2019 – sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami pobliskich bloków, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, poinformowanie Spółdzielni Mieszkaniowej o podjętych działaniach

 • listopad – grudzień 2019 – sporządzanie KZD, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach z prośbą o dodatkowe patrole w w/w rejonie również w ramach działań Bezpieczne Osiedle podejmowanych wspólnie ze strażą Miejską, kontrola okolicznych sklepów monopolowych pod kątem prawidłowości i legalności sprzedaży napojów alkoholowych

 • styczeń – luty – 2020 – sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami pobliskich bloków pod kątem postępów, ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP, działania wspólnie z innymi dzielnicowymi w ramach obchodu, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

 • luty 2020 – spotkania z mieszkańcami pobliskich bloków, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa – spotkania z mieszkańcami,

ZBM Suwałki – spotkania z mieszkańcami

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe.

Zarząd Dróg i Zieleni– wystąpienie z wnioskiem w wyposażenie parku w dodatkowe kosze

 

 

     

Imię i Nazwisko st. sierż. Monika Zielińska

Rejon V
tel. 885 997 245

e-mail: dzielnicowy.suwalki5@bk.policja.gov.pl

 

 pokój  207
 tel: 87 564 1471

 ulice: Chopina, Czarnoziem, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego, Szymanowskiego,   Wyszyńskiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych w rejonie parkingu znajdującego się przy wjeździe na teren ogródków działkowych przy ul Wyszyńskiego w Suwałkach całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów właścicieli działek ogrodowych ROD im. Jaćwingów, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • Lipiec - sierpień 2019 – sporządzenie KZD, rozmowy z właścicielami działek ROD Jaćwing   ul. Wyszyńskiego,  wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, poinformowanie zarządu Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Suwałkach.

 • Wrzesień – październik 2019 – sporządzenie KZD, poinformowanie straży Miejskiej w Suwałkach    z prośbą   o dodatkowe patrole w  w/w  rejonie również w ramach działań Bezpieczne Osiedle podejmowanych wspólnie ze Strażą Miejską.
 • Listopad - grudzień 2019 – sporządzenie KZD, rozmowy z właścicielami działek pod kątem postępów, ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP, działania wspólnie z innymi dzielnicowymi    w ramach obchodu, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • Grudzień 2019 – spotkania z właścicielami działek ogrodowych, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

 • Zarząd Polskiego Związku Działkowców biuro w Suwałkach– informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców wykroczeń.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe.
 • Zarząd Dróg i Zieleni– wystąpienie z wnioskiem w wyposażenie parkingu w dodatkowe kosze
     

Imię i Nazwisko

sierż.Karolina Aneta Golubiewska

Rejon VI
tel. 885 997 246

e-mail: dzielnicowy.suwalki6@bk.policja.gov.pl

 

pokój  207
tel.875641470                       

 

 ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Buczyńskiego, Bukowa, Brzostowskiego, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dąbrówka, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jasionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kowieńska, Leszczynowa, Lipowa, Lutostańskiego, Modrzewiowa, Olszowa, Orzechowa, Parowozowa, Podhorskiego, Północna, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wylotowa, Zwrotnicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie placu zabaw przy ul. Klonowej 41 w Suwałach w godzinach wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.                                                      

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, rozpoznanie własne oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2019 r. do 31.01. 2020 r.

Zaplanowane działania:

Sierpień 2019 – sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. Klonowej 41

wrzesień 2019- wystąpienie do Suwalskiej Spółdzielni mieszkaniowej o przecinanie drzewostanu oraz usunięcie ławek w rejonie placu zabaw

październik – listopad 2019 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI.

Grudzień - styczeń 2020 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających norm działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

PGKiM Suwałki – wystąpienie o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu, oraz o wyposażenie rejonu placu zabaw w większą ilość śmietników.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa -wystąpienie o przecinanie drzewostanu w rejonie placu zabaw.

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa- wystąpienie o usunięcie ławek, które znajdują się w rejonie placu zabaw. MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.   canie terenu parku przy Dworcu PKP

   
     

Imię i Nazwisko mł. asp. Michał Bałazy

Rejon VII
tel. 885 997 247

e-mail: dzielnicowy.suwalki7@bk.policja.gov.pl

 

pokój  208
tel: 875641468             

ulice: Hamerszmita, Kościuszki (3-51, 4-52) , Wojska Polskiego nr (1-15, 2-22), Mickiewicza, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Park Konstytucji 3 Maja, Wesoła, Wigierska (2-4, 1-11), 24 Sierpnia( od ul. Kościuszki do mostu), tereny rekreacyjne wokół Zalewu Arkadia

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie zalewu Arkadia. Przyczyną zagrożenia jest duża ilość osób wypoczywających. Skutkiem  zagrożenia jest demoralizacja nieletnich oraz obniżone poczucie bezpieczeństwa wypoczywających osób.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie zgłoszenia OSiR. Mieszkańcy oczekują zmniejszenia występowania zagrożenia.

Okres obowiązywania planu:

od 11.07.2019 r. do 10.01.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • lipiec - sporządzenie KZD –  celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie/przestępstwa  przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;
 • lipiec - poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach, aby objęła w/w rejon szczególnym nadzorem;
 • lipiec - sierpień - w razie potrzeby poinformowanie ZDiZ, aby uprzątnęła rejon zalewu Arkadia pozostawionych śmieci;
 • lipiec – sierpień - podczas obchodu przeprowadzenie rozmów z osobami wypoczywającymi w rejonie zalewu Arkadia celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach;
 • lipiec - styczeń - kontrole w/w miejscu wraz ze Strażnikiem Miejskim w czasie działań „Bezpieczne Osiedle”, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;
 • lipiec - styczeń - stałe monitorowanie w/w miejscu wraz z Dzielnicowymi Rewiru Dzielnicowych KMP w Suwałkach, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola w/w rejonu, informowanie o zagrożeniu;
 • Zarząd Dróg i Zieleni - w razie potrzeby uprzątnięcie rejonu zalewu z pozostawionych śmieci;
 • OSiR- bierzące monitorowanie rejonu zalewu przez pracowników.
   
     

Imię i Nazwisko

 sierż. szt.  Mariusz Różański

Rejon VIII
tel. 885 997 248

e-mail: dzielnicowy.suwalki8@bk.policja.gov.pl

  pokój  206
tel: 875641475      
ulice: Dwernickiego, Korczaka, Muzyczna, Narutowicza, Noniewicza (od ul. Narutowicza do ul. Chłodnej), Żeromskiego, Kościuszki od ul. Chłodnej do ul. Pułaskiego ,Suzina Pasaż Grand Synthe.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu  przy ul. Noniewicza 54 w okolicach garaży za centrum handlowym Plaza w rejonie służbowym nr VIII w godzinach 11:00 - 23:00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • październik 2019- sporządzenie KZD – informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach .
 • październik 2019 r.- przeprowadzenie rozmów z dyrekcją SP nr 2 w suwałkach w celu wyeliminowania młodzieży  gromadzącej się w rejonie garaży podczas przerw szkolnych.
 • październik - marzec 2020 r. -spotkania z przedstawicielami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • listopad  i grudzień 2019 r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami  w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.
 • Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.
 • październik- marzeca2020 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży  Miejskiej raz w miesiącu  w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.
 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu
 • Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00  

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 • Współpraca z Suwalską Spółdzielni ą Mieszkaniowa
 • Wystąpienie do SSM  o rozmieszczenie monitoringu oraz z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i  umieszczenie większej ilości śmietników
 • Kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Współpraca z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach w celu ograniczenia liczby młodzieży przesiadującej w rejonie garaży podczas przerw szkolnych.

 

     

Imię i Nazwisko  sierż. szt. Marek  Roziewski

Rejon IX
tel. 885 997 252

e-mail: dzielnicowy.suwalki9@bk.policja.gov.pl

  pokój  206   
tel:875641475       
ulice: Bielickiego, Budowlana,  1-go Maja (23-47, 20-30), Ciesielska, Górnicza, Noniewicza (1-49, 2-12), Osiedle II, Wigierska (6-78, 13-73). Polna, Rolnicza, Robotnicza, Mechaników, Łąkowa, Murarska, Energetyczna, Górna, Górnicza, Robotnicza, Wiejska, Zahańcze, Żniwna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Osiedle II w rejonie ławki pomiędzy blokiem 3 a 15 w Suwałkach w rejonie służbowym nr IX w porze wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 16:00 - 4:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia  są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz Spółdzielni ZBM w Suwałkach.

Okres obowiązywania planu:

od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Zaplanowane działania:

 

 

 • styczeń 2020r. sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • od stycznia 2020r. do czerwca 2020r. spotkania z przedstawicielami Zarządu Budynków Mieszkalnych mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • marzec i kwiecień 2020r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • w okresie od stycznia 2020r. do czerwca 2020r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu (luty 2019r .)

 • patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00

 • zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • działania podejmowane wspólnie z ZBM oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 • Współpraca z Zarządem Budynków Mieszkalnych
 • Wystąpienie do ZdiZ o przycięcie krzewów
 • Wystąpienie do ZBM o rozmieszczenie monitoringu oraz z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników

 

 

     

Imię i Nazwisko asp. Michał Sawicki

Rejon X
tel. 885 997 253

e-mail: dzielnicowy.suwalki10@bk.policja.gov.pl

  pokój 208
tel: 875641468                  

 
ulice: 1 Maja (od Pasaż Grand Synthe do ul. Sejneńskiej), Cicha, Jasna, Klasztorna, Mała, Miła, Młynarska, Parkowa, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Sejneńska (od ul. Utrata do granic miasta), Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, S. Staniszewskiego, Szkolna, Pogodna, Utrata, Utrata Krótka, Waryńskiego (33-45, 24-26). Sportowa, Innowacyjna, Walerego Romana,

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie bloku I-go Maja 4 w Suwałkach w godzinach popołudniowych i wieczorowo – nocnych we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz z własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

od 1.10.2019 r. do 31.03.2019 r.

Zaplanowane działania:

 • Okresowe sporządzenie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego –  celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;
 • Październik - Poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem
 • Październik - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.
 • Październik- Marzec - Wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia, spotkania z mieszkańcami bloku 1-go Maja 4
 • Październik-Marzec - Patrole w ramach działań bezpieczne osiedle wraz ze strażą miejską
 • Październik-Marzec- Nawiązanie współpracy z pracownikami SSM w Suwałkach
 • Październik- nawiązanie kontaktu z właścicielem sklepu ,,Groszek" poinformowanie go o realizacji planu i konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – wspólne patrolowanie danego rejonu
 • MKRPA w Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe
 • SSM w Suwałkach – administracja danego rejonu 
 • właściciel sklepu ,,Groszek"
     

Imię i Nazwisko

mł.asp. Marek Suchocki

Rejon XI
tel. 885 997 254

e-mail: dzielnicowy.suwalki11@bk.policja.gov.pl

 

pokój 227                  
tel:

875641477                           

ulice: 41 Pułku Piechoty, Artyleryjska, Augustowska, Batalionów Chłopskich, Białostocka,Bielskobialska, Bohaterów, Brylantowa,  Bursztynowa, Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Czwartaków, Diamentowa, Elbląska, Ełcka, Gdańska, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, , Hubala, Katowicka, Kaliska,Kawaleryjska, Kielecka, Konińska, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska, Krzemowa, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lotnicza, Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, Majerskiego, Nowosądecka, Olecka, Olsztyńska, Ostrołęcka, Papiernia, Pilska, Piekarskiego, Piotrkowska, Platynowa, Płocka, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Przemyska,Poznańska, Partyzantów, Raczkowska, Radomska,  Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Saperska, Siedlecka, Skierniewicka, Słupska, Sopocka, Szafirowa, Szczecińska, Szwoleżerów, Tarnobrzeska,Topazowa, Toruńska, Turkusowa, Ustronie,Ułanów Grochowskich, Warszawska, Wałbrzyska, Węgorzewska, Włocławska, Wojczyńskiego, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zamojska, Zielonogórska.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej, zaśmiecanie – przystanek MZK przy ul. Raczkowskiej 35 w Suwałkach we wszystkie dni tygodnia całodobowo.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Diagnoza zagrożenia została oparta na skargach okolicznych mieszkańców którzy osobiście poinformowali dzielnicowego, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

od 01.09.2019 r. do 29.02.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD –  celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego do dnia 30.09.2019 r.;
 • Poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach o zagrożeniach występujących w tym rejonie do dnia 30.08.2019 r.;
 • sierpień 2019 r – luty 2020 r. - wspólnie patrole ze strażnikami miejskimi w ramach działań Bezpieczne Osiedle;
 • Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach do dnia 01.11.2019 r.;
 • Kontrole w/w miejscu podczas codziennego obchodu oraz przez innych dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych KMP w Suwałkach, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne od dnia 01.09.2019r.;
 • spotkanie z właścicielem sklep Lewiatan ul. Raczkowska 39 i prewencyjne poinformowanie o sporządzonym planie działania priorytetowego do 10.11.2019
 • spotkanie z Księdzem z Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła i przekazanie informacji o realizacji działania priorytetowego do 10.11.2019

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach. - reagowanie na wszelkiego rodzaju nieprzestrzeganie norm prawnych

 • Wydział Patrolowo – Interwencyjny KMP w Suwałkach - reagowanie na wszelkiego rodzaju nieprzestrzeganie norm prawnych

 • Zarząd Dróg i Zieleni – częstsze sprzątanie wskazanego rejonu

 • MKRPA – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe od alkoholu

     

Imię i Nazwisko

mł. asp. Sylwia Nowak

Rejon XII
tel. 885 997 255

e-mail: dzielnicowy.suwalki12@bk.policja.gov.pl

 

pokój   209  

  
tel:875641575            

ulice: 24 Sierpnia, Bakałarzewska, Chrobrego,Filipowska, Grunwaldzka, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Krzywoustego, Lazurowa, Łanowa, Łokietka, Mieszka I, Sikorskiego, Sobieskiego, Staszica (1-55b, 2-56a), Śmiałego, Traktorzystów, Ustronie, Warneńczyka, Wazów, Zarzecze, Zastawie, E.Plater, Gałaja, Kamedulska, Skłodowskiej. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, gromadzenie się nieletnich zagrożonych demoralizacją, zakłócanie ciszy nocnej, zaśmiecanie – teren placu zabaw przy ul. Emilii Plater 20 w Suwałkach we wszystkie dni tygodnia w godzinach wieczorowo - nocnych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD –  celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego do dnia 15.08.2019 r.;
 • Poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach o zagrożeniach występujących w tym rejonie do dnia 20.08.2019 r.;
 • Sierpień - Wrzesień 2019 r. - spotkanie z zarządcą terenu
 • sierpień 2019 r – styczeń 2020 r. - wspólnie patrole ze strażnikami miejskimi  w ramach działań Bezpieczne Osiedle;
 • Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach do dnia 10.12.2019 r.;
 • Kontrole w/w miejscu podczas codziennego obchodu oraz przez innych dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych KMP w Suwałkach, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne od dnia 01.08.2019r.;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach-reagowanie na wszelkie działania priorytetowe, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • Wydział Kryminalny KMP w Suwałkach – reagowanie na wszelkiego rodzaju nieprzestrzeganie norm prawnych

 • Wydział Patrolowo – Interwencyjny KMP w Suwałkach - reagowanie na wszelkiego rodzaju nieprzestrzeganie norm prawnych

     

Imię i Nazwisko  sierż. szt.  Sylwia Anna Malinowska

Rejon XIII
tel. 887 884 043

e-mail: dzielnicowy.suwalki13@bk.policja.gov.pl

  pokój  209
tel: 87 5641575              
ulice: Plac Marii Konopnickiej , Konopnickiej, Krótka, Ks.J Zawadzkiego, Sejneńska (od ul. Chłodnej do ul. Utrata) 1 Maja (od ul. Sejneńskiej do ul. Waryńskiego), Waryńskiego (od ul Utrata do ul. Kościuszki), Kościuszki ( od ul Waryńskiego do ul. Chłodnej), Chłodna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie placu zabaw przy ul. Marii Konopnickiej 2-2B w Suwałkach w godzinach popołudniowych, wieczorowo-nocnych we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

od 14.11.2019 r. do 13.05.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • Okresowe sporządzanie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Listopad – poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem.

 • Listopad – przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania
  na zakłócenia ładu i porządku publicznego, informowanie służb porządkowych
  o zaistniałym zdarzeniu.

 • Listopad – Maj – wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia, spotkania z mieszkańcami bloku M. Konopnickiej 2 i 2B.

 • Listopad – Maj – patrole w ramach działań „Bezpieczne osiedle” wraz ze strażą miejską, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

 • Listopad – Maj – nawiązanie współpracy z pracownikami SSM w Suwałkach (rozmowa z administratorem rejonu).

 • Listopada – Grudzień – wystąpienie z wnioskiem do SSM w Suwałkach o skierowanie kamer monitoringu w rejon miejsca zagrożonego.

 • Marzec – wystąpienie do SSM w Suwałkach o wyposażenie rejonu zagrożonego w dodatkowe śmietniki.

 • Grudzień – wystąpienie do SSM w Suwałkach celem poinformowania mieszkańców o występującym problemie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- SSM w Suwałkach – poinformowanie o problemie, prośba o zainstalowanie dodatkowych kamer monitoringu we wskazanym rejonie, w razie konieczności prośba o przycięcie drzewostanu w wskazanym rejonie, wyposażenie w większą ilość śmietników oraz ich częstsze opróżnianie.

- Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.
- MKRPA w Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe.

 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 • Informowanie na stronie internetowej KMP Suwałki o planowanym przedsięwzięciu.
 • Organizowanie spotkań ze społeczeństwem podczas których będą informowani o panującym zagrożeniu w poszczególnych rejonach dzielnicy nr XIII.
 • Spotkania z administracją Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Zamieszczenie za zgodą administratora informacji o planie na tablicach ogłoszeń w pobliskich blokach.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu, spotkań.

 

 

     

Imię i Nazwisko asp. Mariusz Romanowski

Rejon XIV
tel. 885 997 256

e-mail: dzielnicowy.suwalki14@bk.policja.gov.pl

  pok. 205         
tel: 875641469                    
ulice: Miejscowości: Białe, Biała Woda, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Dubowo I i II, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Kuków Folwark, Kuków Wieś, Niemcowizna, Osowa, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone II, Zielone Kamedulskie, Żyliny. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem spożywania napojów alkoholowych i zaśmiecanie w miejscowości Żyliny 5 gm. Suwałki  w rejoniesklepu spożywczo-przemysłowego - w godzinach  wieczorowo – nocnych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne i zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń .

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • sierpień-wrzesień sporządzenie KZD, spotkanie z właścicielem sklepu oraz Wójtem Gminy

 • wrzesień - spotkanie z sołtysem wsi, nawiązanie konkaktu z proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach

 • wrzesień - listopad kontrola rejonu wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu

 • wrzesień-październik – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, reagowanie w przypadku ujawnienia osób popełniajacych wykroczenia lub przestępstwa.

 • styczeń- analiza podjętych działań, ocena realizacji.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Sołtys miejscowości Żyliny- informowanie policji o popełnieniu wykroczeń w rejonie sklepu

 • właściciel sklepu w miejscowości Żyliny- właściwe umieszczenie informacji o zakazie spożywania napojów alkoholowych w rejonie sklepu, wyposażenie sklepu w większą ilość śmietników, skierowanie kamer monitoringu na miejsca w których dochodzi do spożywania alkoholu.

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-kierowanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu.

 • Urząd Gminy w Suwałkach-potwierdzenie zawarcia umowy o wywóz śmieci.

 • Proboszcz Parafii w Żylinach-przekazanie informacji o działaniach w trakcie ogłoszeń parafialnych podczas mszy.

     

Imię i Nazwisko asp. Bogdan Jabłoński

Rejon XV
tel. 885 997 257

e-mail: dzielnicowy.suwalki15@bk.policja.gov.pl

 
pokój  205
tel: 875641469                          
ulice: Miejscowości: Bobrowisko, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Gawrych Ruda, Huta, Krzywe, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Piertanie, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Sobolewo, Stary Folwark, Tartak, Wiatrouża I, Wigry. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Wałęsające się bezpańskie psy w miejscowości Okuniowiec (teren nowego osiedla w pobliżu posesji 92 ) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

od 14.12.2019 r. do 14.06.2020 r.

Zaplanowane działania:

Grudzień 2019 – sporządzenie KZD.

Styczeń-Luty 2020 – spotkanie z sołtysem wsi. Propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin.

Marzec 2020- działania z pracownikami Urzędu Gminy Suwałki odpowiedzialnymi za zabezpieczenie bezpańskich zwierząt na terenie gminy.

Kwiecień-Maj 2020 – działania ze dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Czerwiec 2020 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

Spotkanie z mieszkańcami miejscowości, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Gminy w Suwałkach- informowanie mieszkańców o obowiązku prawidłowego zabezpieczania zwierząt.

Schronisko dla Zwierząt Sianożęć - współpraca przy ewentualnym odławianiu zwierząt.

Sołtys miejscowości Okuniowiec – informowanie Policji o bieżącej sytuacji , ujawnianie sprawców wykroczeń.

     

 


Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

asp. sztab. Wioletta Kwaśniewska

Ładowanie odtwarzacza...
2.74 MB
asp. sztab. Wioletta Kwaśniewska