KMP w Suwałkach - KMP w Suwałkach Rewir Dzielnicowych - KMP Suwałki

KMP w Suwałkach
Rewir Dzielnicowych

KMP w Suwałkach

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Pułaskiego 26

Imię i Nazwisko

asp. Bogdan Jabłoński      Kierownik  Rewiru

 

pokój 229
tel.47 714 1467

e-mail: bogdan.jablonski@suwalki.bk.policja.gov.pl

 

Imię i Nazwisko asp. szt. Hubert Konopko

Rejon I
tel. 885 997 240

e-mail: dzielnicowy.suwalki1@bk.policja.gov.pl

    pokój  221
tel: 47 714 14 72                                             
ulice: 11 Listopada, Bulwarowa, Daszyńskiego, Dmowskiego, Franciszkańska, Kołłątaja, Krasickiego, Krzywólka, Legionów, Miodowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Piękna, Reymonta 1-149, Staszica (61-93-58-88), Szpitalna, Zacisze, Zielna 1-12, Żytnia. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie, przy ul. Daszyńskiego 25C, Daszyńskiego 27A, B w okolicach bloków w strefie zamieszkania w rejonie służbowym nr 1 w porze wieczorowo – nocnej we wszystkie dni tygodnia

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń, potwierdzone rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

08.08.2020 r. do 08.02.2021 r.

Zaplanowane działania:

- sierpień 2020 r.- sporządzenie KZD, spotkanie z mieszkańcami bloków przy ul. Daszyńskiego 25C, Daszyńskiego 27A,B

- wrzesień 2020 r.- przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami innych bloków celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

- sierpień 2020 r. - luty 2021 r.-  kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle" oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów.

- październik 2020 r.- spotkanie z administratorami Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 25A

- sierpień 2020 r.- luty 2021 r. - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, reagowanie w przypadku ujawniania osób popełniających wykroczenia lub przestępstwa.

- luty 2021 r.- analiza podjętych działań, ocena realizacji.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa – przekazanie informacji mieszkańcom pobliskich bloków.

Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"

Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS w Suwałkach - przekazanie informacji mieszkańcom pobliskich bloków.

     

Imię i Nazwisko st. sierż. Maciej Rzeńca

Rejon II
tel. 885 997 241

e-mail: dzielnicowy.suwalki2@bk.policja.gov.pl

   pokój  221
 tel: 47 714 14 72
   ulice: Antoniewicza, Lityńskiego, Obozowa, Patli, Reja, Tysiąclecia Litwy, Obozowa, Witosa. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w rejonie sklepu Elita przy ul. Reja 80 w godzinach wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń, potwierdzone rozpoznaniem dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

23.07.2020 r. do 23.01.2021 r.

Zaplanowane działania:

- lipiec 2020 r.- sporządzenie KZD, spotkanie z administratorem budynku – informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach .

-sierpień 2020 r.- rozmowy z pracownikami sklepu ,,Elita”
przy ul. Reja 80 informowanie ich o planowanych działaniach i zagrożeniach oraz przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych ).

- sierpień, wrzesień 2020 r.- kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań "Bezpieczne Osiedle"

- wrzesień, październik 2020 r. - przeprowadzenie rozmów z osobami mieszkającymi w rejonie wskazanego sklepu celem poinformowania o zagrożeniach, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku; nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską

- wrzesień, listopad, grudzień 2020 r. - kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowym z przyległego rejonu .

- styczeń 2020 r.- podsumowanie podjętych działań w związku z powyższym zagrożeniem

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa - przeprowadzenie rozmowy z administratorem celem pod jęcia wspólnych działań celem eliminacji zagrożenia .

- Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"

- MKRPA Suwałki- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie.

- strona internetowa KMP Suwałki

 

 

     

Imię i Nazwisko sierż. Karol Giedrojć Rejon III
tel. 885 997 243

e-mail: dzielnicowy.suwalki3@bk.policja.gov.pl

   pokój  221
 tel: 47 714 14 72
  ulice: Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej wraz z cmentarzami na ul. Reja

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Kowalskiego 8a, 8b, 8c w okolicach klatek schodowych i okolic garaży w Suwałkach w rejonie służbowym nr 3 w porze wieczorowo nocnej od od poniedziałku do niedzieli w godzinach 18:00 - 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 12.06.2020 r. do 12.12.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • lipiec 2020 r. sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • od czerwca 2020 r do grudnia 2020 r raz w miesiącu spotkania z przedstawicielami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • lipiec i październik 2020 r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • w okresie od czerwca 2020 r do grudnia 2020 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu.

 • Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00

 • Zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • Działania podejmowane wspólnie z SSM oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej

Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów

Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe

Współpraca z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową

Wystąpienie do ZdiZ o przycięcie krzewów

Wystąpienie do SSM o rozmieszczenie monitoringu oraz z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników.

Wizyty w szkołach w celu uświadomienia młodzieży o skutkach spożywania alkoholu

 

 

 

     

Imię i Nazwisko mł. asp. Marek Suchocki

Rejon IV
tel. 885 997 244

e-mail: dzielnicowy.suwalki4@bk.policja.gov.pl

   pokój 227
 tel: 47 714 14 77
 
  ulice: Andersa, Białorogi, Falka, Minkiewicza, Pułaskiego, Putry, Studzieniczne, Szwajcaria.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zaśmiecanie w rejonie sklepu ul Pułaskiego 89A całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, informacje własne oraz zgłoszenia wpływające z Krajowej Mapy Zagrożeń.

Okres obowiązywania planu:

od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r.

Zaplanowane działania:

 

 • Sporządzenie KZD celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego do dnia 30.10.2020
 •  wystąpienie do PGK o o sprzątanie wskazanego miejsca.
 • przeprowadzenie rozmów obsługą sklepu celem informowania o zagrożeniu i toku postępowania, motywowanie pracowników do reagowania na stwierdzone zakłócenia ładu i porządku.
 • październik-listopad 2020 – przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami celem informowanie o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócania ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską
 • wrzesień 2020 - luty 2021 – kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej podczas działań „Bezpieczne Osiedle” oraz kontrola wskazanego rejonu wspólnie z dzielnicowymi przyległych rejonów
 • wrzesień 2020 - luty 2021nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
 •  wrzesień 2020 - luty 2021 – przycięcie krzewów sąsiadujących ze sklepem

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Suwalska Straż Miejska – działania w ramach „Bezpieczne Osiedle”

MKRPA Suwałki – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie

PGK Suwałki – sprzątanie wskazanego miejsca zagrożonego

Przedszkole nr 8 informowanie o stwierdzonych naruszeniach porządku w zagrożonym rejonie

SMM – informowanie o naruszeniach porządku, informowanie mieszkańców o zagrożeniu

 

 

 

     

Imię i Nazwisko sierż. szt. Monika Zielińska

Rejon V
tel. 885 997 245

e-mail: dzielnicowy.suwalki5@bk.policja.gov.pl

 

 pokój  207
 tel: 47 714 14 71

 ulice: Chopina, Czarnoziem, Młynarskiego, Moniuszki, Nowomiejska, Ogińskiego, Szymanowskiego,   Wyszyńskiego.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, gromadzenie się osób bezdomnych w miejscu publicznym w rejonie ul. Nowomiejskiej 23, gdzie znajduje się punkt gastronomiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

Zaplanowane działania:

Sierpień 2020 – sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami oraz właścicielami przedsiębiorstw znajdujących się w pobliskim rejonie, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach i prośba o dodatkowe patrole w w/w rejonie, poinformowanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, wystąpienie o zaopatrzenie miejsca w dodatkowe kosze na śmiecie.

Wrzesień - październik 2020 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI KMP Suwałki, Strażą Miejskiejską w Suwałkach, wystąpienie do Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o częstsze sprzątanie tego terenu, wyposażenie w monitoring, oraz pakietniki dla psów.

Listopad - grudzień 2020 – rozmowy z mieszkańcami w ramach obchodu pod kątem postępów, ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP, spotkania profilaktyczne w szkołach.

Sierpień – grudzień 2020 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Styczeń 2021 – spotkania z mieszkańcami bloków ul. Nowomiejska , analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

 

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, ujawnianie sprawców wykroczeń .

Szkoła Podstawowa „Akademia Dzieci Ciekawych Świata” - przeprowadzenie spotkań i rozmów profilaktycznych z uczniami szkoły,

Poczta Polska Urząd Pocztowy nr 1 ul. Pułaskiego 52 - poinformowanie o występujących zagrożeniach oraz realizacji PDP.

Poradnia MEDICA-VISION, ul. Nowomiejska - poinformowanie o występujących zagrożeniach oraz realizacji PDP.

 

 

     

Imię i Nazwisko

sierż.Karolina Aneta Golubiewska

Rejon VI
tel. 885 997 246

e-mail: dzielnicowy.suwalki6@bk.policja.gov.pl

 

pokój  207
tel.
47 714 14 70                       

 

 ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Buczyńskiego, Bukowa, Brzostowskiego, Cedrowa, Chabrowa, Cisowa, Dąbrówka, Dębowa, Grabowa, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jasionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kowieńska, Leszczynowa, Lipowa, Lutostańskiego, Modrzewiowa, Olszowa, Orzechowa, Parowozowa, Podhorskiego, Północna, Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wileńska, Wiśniowa, Wrzosowa, Wylotowa, Zwrotnicza.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie parku przy dworcu PKP w Suwałach w godzinach popołudniowych, wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców, rozpoznanie własne oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2020 r. do 31.01. 2021 r.

Zaplanowane działania:

 • Okresowe sporządzenie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • Wrzesień - Poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem;

 • Sierpień - Wrzesień - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.;

 • Sierpień - Styczeń - Wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia, spotkania z mieszkańcami ulicy Kolejowej analiza podjętych działań, ocena realizacji planu;

 • Sierpień - Styczeń - Patrole w ramach działań bezpieczne osiedle wraz ze strażą miejską, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne;

 • Sierpień - Styczeń - Nawiązanie współpracy z Służbą Ochrony Kolei w Suwałkach;

 • Wrzesień – nawiązanie kontaktu z właścicielem sklepu „Kamienica” przy ulicy Północnej 3 poinformowanie go o realizacji Planu Priorytetowego i konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

 • MKRPA w Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe

 • ZDiZ – poinformowanie o problemie, w razie konieczności prośba o przycięcie drzewostanu w wskazanym rejonie, wyposażenie w większą ilość śmietników oraz ich częstsze opróżnianie, sprawdzenie ustawień kamer monitoringu tak aby swym zasięgiem obejmowały jak największy rejon przy bloku

 • Właściciel sklepu „Kamienica” - poinformowanie o problemie oraz o konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

   
     

Imię i Nazwisko mł. asp. Michał Bałazy

Rejon VII
tel. 885 997 247

e-mail: dzielnicowy.suwalki7@bk.policja.gov.pl

 

pokój  208
tel: 47 714 14  68             

ulice: Hamerszmita, Kościuszki (3-51, 4-52) , Wojska Polskiego nr (1-15, 2-22), Mickiewicza, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Park Konstytucji 3 Maja, Wesoła, Wigierska (2-4, 1-11), 24 Sierpnia( od ul. Kościuszki do mostu), tereny rekreacyjne wokół Zalewu Arkadia

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie rejonu na bulwarach przy rzece Czarna Hańcza przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy oczekują zlikwidowania zagrożenia.

Okres obowiązywania planu:

od 11.07.2020 r. do 11.01.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • lipiec - sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie/przestępstwa przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • lipiec - poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach, aby objęła w/w rejon szczególnym nadzorem;

 • lipiec - w razie potrzeby poinformowanie ZDiZ, aby uprzątnęła rejon przy ul. Kościuszki 33B;

 • lipiec – wrzesień - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami miasta celem poinformowania
  o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach;

 • lipiec - styczeń - kontrole w/w miejscu wraz ze Strażnikiem Miejskim w czasie działań „Bezpieczne Osiedle”, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;

 • lipiec - styczeń - kontrole w/w miejscu wraz z Dzielnicowymi Rewiru Dzielnicowych KMP w Suwałkach, reagowanie na ujawnione wykroczenia/przestępstwa;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola w/w rejonu, informowanie o zagrożeniu;
 • Zarząd Dróg i Zieleni - w razie potrzeby uprzątnięcie pozostawionych śmieci;
     

Imię i Nazwisko

 sierż. szt.  Mariusz Różański

Rejon VIII
tel. 885 997 248

e-mail: dzielnicowy.suwalki8@bk.policja.gov.pl

  pokój  206
tel: 47 714 14 75      
ulice: Dwernickiego, Korczaka, Muzyczna, Narutowicza, Noniewicza (od ul. Narutowicza do ul. Chłodnej), Żeromskiego, Kościuszki od ul. Chłodnej do ul. Pułaskiego ,Suzina Pasaż Grand Synthe.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu przy ul. Korczaka 3 i 4 w rejonie bloków oraz placów zabaw w rejonie służbowym nr VIII w porze wieczorowej w godzinach 16:00 - 23:00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające
z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

Okres obowiązywania planu:

od 01.04.2020 r. do 30.09.2020 r.

Zaplanowane działania:

 

 • Kwiecień 2020 - Sporządzenie KZD – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.
 • Od Maja 2020r. do Września 2020r. - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami bloku ul. Korczaka 3 oraz 4 celem poinformowania o zagrożeniach oraz toku postępowania , motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku, nawiązanie współpracy z Suwalską Strażą Miejską.

 • Od czerwca 2020 r do września 2020 r.- spotkania z przedstawicielami Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.( W miesiącach Kwietniu i Maju ograniczona możliwość spotkań z uwagi na COVID – 19)

 • Sierpień 2020r.- Wystąpienie do SSM w Suwałkach przycięcie drzewostanu w celu poprawy zasięgu monitoringu.

 • Informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • Od kwietnia 2020r. do września 2020 r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • Patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 16:00 do 22:00

 • Zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • Działania podejmowane wspólnie z SSM Suwałki oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

 • Od Kwietnia 2020r. do Września 2020 r. - nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach oraz kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 •  Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 •  Współpraca z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniowa
 •  Wystąpienie do SSM o rozmieszczenie monitoringu z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników
 • Kierowanie wniosków o leczenie odwykowe w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu u osób ujawnionych kilkakrotnie we wskazanym rejonie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach- kierowanie wniosków o przejawach demoralizacji małoletnich w przypadku ujawnienia osób małoletnich dopuszczających się przejawów demoralizacji we wskazanym rejonie.

 

 

     

Imię i Nazwisko  sierż. szt. Marek  Roziewski

Rejon IX
tel. 885 997 252

e-mail: dzielnicowy.suwalki9@bk.policja.gov.pl

  pokój  206   
tel:47 714 14 75       
ulice: Bielickiego, Budowlana,  1-go Maja (23-47, 20-30), Ciesielska, Górnicza, Noniewicza (1-49, 2-12), Osiedle II, Wigierska (6-78, 13-73). Polna, Rolnicza, Robotnicza, Mechaników, Łąkowa, Murarska, Energetyczna, Górna, Górnicza, Robotnicza, Wiejska, Zahańcze, Żniwna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, przy ul. Osiedle II w rejonie ławki przy bloku numer 12 w Suwałkach w rejonie służbowym nr IX w porze popołudniowej oraz wieczorowo nocnej od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00 - 4:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Podstawą diagnozy zagrożenia są informacje od mieszkańców oraz informacje wpływające
z Krajowej Mapy Zagrożeń oraz Spółdzielni ZBM w Suwałkach.

Okres obowiązywania planu:

od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • lipiec 2020r. sporządzenie KZD– celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • od lipca 2020r. do grudnia 2020r. spotkania z przedstawicielami Zarządu Budynków Mieszkalnych mające na celu wymianę informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa i wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 • wrzesień i październik 2020r. przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w/w rejonu celem poinformowania o zagrożeniu oraz toku postępowania, motywowanie mieszkańców do reagowania na stwierdzenie zakłócenia ładu i porządku.

 • informowanie służb porządkowych o zaistniałych zdarzeniach we wskazanym rejonie.

 • w okresie od lipca 2020r. do grudnia 2020r. kontrola rejonu wspólnie z funkcjonariuszami Suwalskiej Straży Miejskiej raz w miesiącu w trakcie Działań „Bezpieczne Osiedle”.

 • wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego raz w miesiącu

 • patrole piesze Suwalskiej Straży Miejskiej od godziny 14:00 do 22:00

 • zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • działania podejmowane wspólnie z ZBM oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

 • Sierpień 2020r- wystąpienie do ZBM o przycięcie drzewostanów

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów
 • Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe
 • Współpraca z Zarządem Budynków Mieszkalnych
 • Wystąpienie do ZBM o przycięcie krzewów
 • Wystąpienie do ZBM o rozmieszczenie monitoringu oraz z prośbą o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu i umieszczenie większej ilości śmietników

 

 

 

     

Imię i Nazwisko asp. Michał Sawicki

Rejon X
tel. 885 997 253

e-mail: dzielnicowy.suwalki10@bk.policja.gov.pl

  pokój 208
tel:  47 714 14 68                  

 
ulice: 1 Maja (od Pasaż Grand Synthe do ul. Sejneńskiej), Cicha, Jasna, Klasztorna, Mała, Miła, Młynarska, Parkowa, Piaskowa, Przemysłowa, Przytorowa, Sejneńska (od ul. Utrata do granic miasta), Sianożęć, Składowa, Słoneczna, Spacerowa, S. Staniszewskiego, Szkolna, Pogodna, Utrata, Utrata Krótka, Waryńskiego (33-45, 24-26). Sportowa, Innowacyjna, Walerego Romana,

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie bloku przy ul. Utrata 2 w Suwałach w godzinach popołudniowych, wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz z własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

od 1.04.2020 r. do 30.09.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • Okresowe sporządzenie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego;

 • Maj - Poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem;

 • Maj - Czerwiec - Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania na zakłócenia ładu i porządku – informowanie służb porządkowych o zaistniałym zdarzeniu.;

 • Kwiecień - Wrzesień - Wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia, spotkania z mieszkańcami bloku Utrata 2, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu;

 • Kwiecień - Wrzesień - Patrole w ramach działań bezpieczne osiedle wraz ze strażą miejską, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne;

 • Kwiecień - Wrzesień - Nawiązanie współpracy z pracownikami SSM w Suwałkach (rozmowa z administratorem rejonu);

 • Czerwiec – nawiązanie kontaktu z właścicielem sklepu „Żabka” poinformowanie go o realizacji Planu Priorytetowego i konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

 • MKRPA w Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe

 • SSM w Suwałkach – poinformowanie o problemie, w razie konieczności prośba o przycięcie drzewostanu w wskazanym rejonie, wyposażenie w większą ilość śmietników oraz ich częstsze opróżnianie, sprawdzenie ustawień kamer monitoringu tak aby swym zasięgiem obejmowały jak największy rejon przy bloku

 • Właściciel sklepu „Żabka” - poinformowanie o problemie oraz o konsekwencjach prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

     

Imię i Nazwisko

sierż. Laura Grzybowska

Rejon XI
tel. 885 997 254

e-mail: dzielnicowy.suwalki11@bk.policja.gov.pl

 

pokój 207                  
tel:
47 714 14 71                            

ulice: 41 Pułku Piechoty, Artyleryjska, Augustowska, Batalionów Chłopskich, Białostocka,Bielskobialska, Bohaterów, Brylantowa,  Bursztynowa, Bydgoska, Chełmska, Ciechanowska, Czwartaków, Diamentowa, Elbląska, Ełcka, Gdańska, Giżycka, Gołdapska, Gorzowska, , Hubala, Katowicka, Kaliska,Kawaleryjska, Kielecka, Konińska, Kosynierów, Koszalińska, Krakowska, Krośnieńska, Krzemowa, Legnicka, Leszczyńska, Leśna, Lotnicza, Lubelska, Łomżyńska, Łódzka, Majerskiego, Nowosądecka, Olecka, Olsztyńska, Ostrołęcka, Papiernia, Pilska, Piekarskiego, Piotrkowska, Platynowa, Płocka, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Przemyska,Poznańska, Partyzantów, Raczkowska, Radomska,  Rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego, Rzemieślnicza, Rzeszowska, Saperska, Siedlecka, Skierniewicka, Słupska, Sopocka, Szafirowa, Szczecińska, Szwoleżerów, Tarnobrzeska,Topazowa, Toruńska, Turkusowa, Ustronie,Ułanów Grochowskich, Warszawska, Wałbrzyska, Węgorzewska, Włocławska, Wojczyńskiego, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zamojska, Zielonogórska.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją w porach popołudniowo-wieczornych , w rejonie parkingu samochodowego na ulicy Lotniczej, nieopodal działek rekreacyjnych ROD im. Marii Konopnickiej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, właścicieli działek oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

od 31.08.2020 r. do 28.02.2021 r.

Zaplanowane działania:

Wrzesień 2020 – sporządzenie KZD, rozmowy z mieszkańcami ul. Lotniczej, właścicielami działek ROD oraz zarządem, poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach i prośba o dodatkowe patrole w w/w rejonie, poinformowanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, wystąpienie o zaopatrzenie miejsca w dodatkowe kosze na śmiecie.

Październik- listopad 2020 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI KMP Suwałki, Strażą Miejską w Suwałkach, wystąpienie do Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wnioskiem o częstsze sprzątanie tego terenu, wyposażenie w monitoring.

Grudzień- rozmowy z mieszkańcami w ramach obchodu pod kątem postępów, ewentualnych uwag i sugestii odnośnie PDP, spotkania profilaktyczne w szkołach.

Styczeń 2021 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Luty 2021 – spotkania z mieszkańcami ul. Lotniczej oraz właścicielami działek rekreacyjnych ROD , analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach spożywania alkoholu, zaśmiecania - ujawnianie sprawców wykroczeń .

Zarząd ROD im. Marii Konopnickiej- informowanie Policji o stwierdzonych przypadkach spożywania alkoholu, zaśmiecania

 

 

     

Imię i Nazwisko

sierż. szt. Justyna Milewska

Rejon XII
tel. 885 997 255

e-mail: dzielnicowy.suwalki12@bk.policja.gov.pl

 

pokój   209  

  
tel:47 714 15 75            

ulice: 24 Sierpnia, Bakałarzewska, Chrobrego,Filipowska, Grunwaldzka, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Krzywoustego, Lazurowa, Łanowa, Łokietka, Mieszka I, Sikorskiego, Sobieskiego, Staszica (1-55b, 2-56a), Śmiałego, Traktorzystów, Ustronie, Warneńczyka, Wazów, Zarzecze, Zastawie, E.Plater, Gałaja, Kamedulska, Skłodowskiej. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej w rejonie sklepu C2 Galerie Alkoholi Świata ul. E. Plater 18 w godzinach 16:00 – 24:00, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2020 r. do 01.02.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • Sierpień 2020 r - sporządzenie KZD celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenie przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Sierpień 2020 r - poinformowanie Straży Miejskiej w Suwałkach o zagrożeniach występujących w tym rejonie.

 • Sierpień 2020 r – styczeń 2020 r - wspólnie patrole ze Strażnikami Miejskimi w ramach działań Bezpieczne Osiedle.

 • Wrzesień – październik - listopad 2020 r - przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do zawiadamiania odpowiednich służb o w/w zdarzeniach.

 • Wrzesień – październik - listopad 2020 r - rozmowy z pracownikami sklepu C2 przy
  ul. E. Plater 18, informowanie ich o planowanych działaniach i zagrożeniach oraz przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych ).

 • Styczeń 2021 r - podsumowanie podjętych działań w związku z powyższym zagrożeniem.

 • Wspólne działania z innymi dzielnicowymi z rejonu przyległego podejmowane raz
  w miesiącu.

 • Zamieszczenie informacji o zagrożeniu w internecie.

 • Działania podejmowane wspólnie z ZBM Suwałki oraz informowanie o ewentualnych zagrożeniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym Suwalskiej Straży Miejskiej
 • Informowanie mieszkańców o panującej sytuacji we wskazanym miejscu w trakcie codziennych rannych obchodów.
 •  Kontrola wskazanego rejonu przez służby patrolowe.
 • Wystąpienie do administratora osiedla o częstsze sprzątanie wskazanego rejonu, zainstalowania w rejonie sklepu dodatkowego monitoringu .
 • Suwalska Straż Miejska - działania w ramach "Bezpieczne Osiedle"

 

 

 

     

Imię i Nazwisko mł. asp.  Sylwia Anna Malinowska

Rejon XIII
tel. 887 884 043

e-mail: dzielnicowy.suwalki13@bk.policja.gov.pl

  pokój  209
tel: 47 714 15 75              
ulice: Plac Marii Konopnickiej , Konopnickiej, Krótka, Ks.J Zawadzkiego, Sejneńska (od ul. Chłodnej do ul. Utrata) 1 Maja (od ul. Sejneńskiej do ul. Waryńskiego), Waryńskiego (od ul Utrata do ul. Kościuszki), Kościuszki ( od ul Waryńskiego do ul. Chłodnej), Chłodna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie placu zabaw z siłownią przy ul. 1-go Maja 12-12A w Suwałkach w godzinach popołudniowych, wieczorowo - nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz własnego rozpoznania

Okres obowiązywania planu:

od 14.05.2020 r. do 13.11.2020 r.

Zaplanowane działania:

 • Okresowe sporządzanie KZD przez cały okres trwania planu priorytetowego – celem regularnej kontroli w/w miejsca i bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia przez służby patrolowe oraz dzielnicowego.

 • Maj – poinformowanie Straży Miejskiej aby wskazany rejon objęli nadzorem.

 • Maj – przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami mieszkającymi blisko w/w miejsca celem poinformowania o zagrożeniu, motywowanie mieszkańców do reagowania
  na zakłócenia ładu i porządku publicznego, informowanie służb porządkowych
  o zaistniałym zdarzeniu.

 • Maj – Listopad – wspólne patrole z dzielnicowymi z przylegających rejonów celem eliminacji zagrożenia, spotkania z mieszkańcami bloku ul. 1-go Maja 12 i 12B

 • Maj – Listopad – patrole w ramach działań „Bezpieczne osiedle” wraz ze strażą miejską, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.

 • Maj – Listopad – nawiązanie współpracy z pracownikami SSM w Suwałkach (rozmowa z administratorem rejonu).

 • Maj – Czerwiec – wystąpienie z wnioskiem do SSM w Suwałkach o zainstalowanie kamer monitoringu w rejon miejsca zagrożonego.

 • Czerwiec – wystąpienie z wnioskiem do SSM w Suwałkach o ogrodzenie rejonu siłowni.

 • Czerwiec – nawiązanie współpracy z Targowiskiem Miejskim przy ul. Sejneńskiej 6, informowanie mieszkańców o realizowanym planie priorytetowym przez dzielnicowego.

 • Czerwiec – wystąpienie z wnioskiem do SSM w Suwałkach celem poinformowania mieszkańców o występującym problemie.

 • Lipiec – wystąpienie do SSM w Suwałkach o wyposażenie wskazanego rejonu
  w pakietniki dla zwierząt.

 • Lipiec – wystąpienie z wnioskiem do PGKiM w Suwałkach o częstsze opróżnianie śmietników.

 • Sierpień – wystąpienie z wnioskiem do ZDiZ w Suwałkach o przycięcie drzewostanu
  w w/w rejonie.

 • Sierpień – wystąpienie z wnioskiem do SSM w Suwałkach o wyposażenie rejonu zagrożonego w dodatkowe śmietniki.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

SSM w Suwałkach – poinformowanie o problemie, prośba o zainstalowanie kamer monitoringu we wskazanym rejonie, w razie konieczności prośba o przycięcie drzewostanu
w wskazanym rejonie, wyposażenie w większą ilość śmietników oraz ich częstsze opróżnianie a także o ogrodzenie siłowni przylegającej do placu zabaw.

Straż Miejska w Suwałkach – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

MKRPA w Suwałkach – kierowanie wniosków o leczenie odwykowe.
 ZDiZ Suwałki – prośba o przycięcie drzewostanu w wskazanym rejonie.
PGKiM Suwałki – prośba o częstsze opróżnianie śmietników.

 

     

Imię i Nazwisko asp. Mariusz Romanowski

Rejon XIV
tel. 885 997 256

e-mail: dzielnicowy.suwalki14@bk.policja.gov.pl

  pok. 205         
tel: 47 714 14 69                    
ulice: Miejscowości: Białe, Biała Woda, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Czarnakowizna, Dubowo I i II, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Kuków Folwark, Kuków Wieś, Niemcowizna, Osowa, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Taciewo, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone II, Zielone Kamedulskie, Żyliny. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem i zaśmiecanie w miejscowości Potasznia w rejonie sklepu spożywczo - przemysłowego oraz przystanku PKS w godzinach wieczorowo- nocnych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne i zgłoszenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń .

Okres obowiązywania planu:

od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

Zaplanowane działania:

 • sierpień, wrzesień 2020 rok- sporządzenie KZD, spotkanie z właścicielem sklepu oraz Wójtem Gminy– informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach,
 • wrzesień 2020 rok- spotkanie z pracownikami sklepu informowanie o planowanych działaniach i zagrożeniach oraz przestrzeganie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zasady sprzedaży napojów alkoholowych),
 • wrzesień 2020 rok- spotkanie z sołtysem wsi oraz prezesem OSP Potasznia informowanie o planowanych działaniach,
 • sierpień– styczeń 2020 rok, 2021 rok- kontrola rejonu wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu,
 • sierpień– październik 2020 rok- wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, reagowanie w przypadku ujawnienia osób popełniających wykroczenia lub przestępstwa,
 • styczeń 2021 rok- analiza podjętych działań, ocena realizacji.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Sołtys miejscowości Potasznia- informowanie policji o popełnianiu wykroczeń w rejonie sklepu .
 • Właściciel sklepu w miejscowości Potasznia- właściwe umieszczenie informacji o zakazie spożywania napojów alkoholowych w rejonie sklepu , wyposażenie sklepu w większą ilość śmietników , skierowanie kamer monitoringu na miejsca w których dochodzi do spożywania alkoholu .
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- kierowanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu .
 • Urząd Gminy w Suwałkach- potwierdzenie zawarcia umowy o wywóz śmieci .
 • OSP Potasznia- informowanie o planowanych działaniach rodziców .

 

 

     

Imię i Nazwisko asp. Paweł Marcówka

Rejon XV
tel. 885 997 257

e-mail: dzielnicowy.suwalki15@bk.policja.gov.pl

 
pokój  205
tel:  47 714 14 69                          
ulice: Miejscowości: Bobrowisko, Burdeniszki, Cimochowizna, Czerwony Folwark, Gawrych Ruda, Huta, Krzywe, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Piertanie, Płociczno Osiedle, Płociczno Tartak, Sobolewo, Stary Folwark, Tartak, Wiatrouża I, Wigry. 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie rejon w pobliżu posesji Płociczno Osiedle 77 (teren po byłej kolejce wąskotorowej) w godzinach po południowo - wieczornych, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem.

Okres obowiązywania planu:

od 15.06.2020 r. do 14.12.2020 r.

Zaplanowane działania:

Czerwiec 2020 – sporządzenie KZD, spotkanie z sołtysem wsi Płociczno oraz mieszkańcami.

Lipiec 2020 – propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z funkcjonariuszami WPI.

Sierpień 2020 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Wrzesień – październik 2020 – działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Listopad 2020 – działania wspólnie ze strażą WPN.

Grudzień 2020– spotkanie z mieszkańcami miejscowości Płociczno Osiedle, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Urząd Gminy w Suwałkach – zmiana infrastruktury terenu (wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych) w zakresie uniemożliwiającym spożywanie alkoholu i wyrzucanie śmieci, instalacja monitoringu lub „fotopułapek”

Straż Leśna Wigierskiego Parku Narodowego – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją, instalacja „fotopułapek”.

Sołtys miejscowości Płociczno Osiedle – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń.

     

 


Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 567 24 03.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

asp. sztab. Wioletta Kwaśniewska

Ładowanie odtwarzacza...
2.74 MB
asp. sztab. Wioletta Kwaśniewska