Konkurs ,,Prosto ze szkoły" - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs ,,Prosto ze szkoły"

Data publikacji 20.04.2017

Komendant Miejski Policji w Suwałkach serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli do udziału w VIII edycji konkursu filmowego „Prosto ze szkoły”.

„PROSTO ZE SZKOŁY”
REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATORZY KONKURSU

 • Prezydent Miasta Suwałki
 • Starosta Powiatu Suwalskiego
 • Komendant Miejski Policji w Suwałkach
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
 • Urząd Gminy w Suwałkach
 • Urząd Gminy w Przerośli
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
 • Straż Miejska w Suwałkach
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
 • Cinema Lumiere w Suwałkach

II. CEL KONKURSU


Celem konkursu jest:


1. Kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, zdrowego stylu życia wolnego od środków uzależniających oraz atrakcyjnych sposobów na spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
2. Zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ichunikania. Inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniomi i przeciwdziałania przemocy.
3. Propagowanie zasad bezpiecznych zachowań.
4. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez włączenie młodzieży do działań profilaktycznych.
5. Zachęcenie uczestników do odkrywania w sobie talentów i ciekawych zainteresowań – jako alternatywnego sposobu unikania patologicznych i ryzykownych zachowań.


III. PRZEDMIOT KONKURSU


Przedmiotem konkursu jest nagranie materiału filmowego (film, animacja, reportaż, spot społeczny), który będzie:

 • przedstawiał pozytywne wzorce społeczne,
 • promował zdrowy styl życia bez środków uzależniających i psychoaktywnych (np. alkohol, nikotyna, narkotyki i itp.),
 • przedstawiał atrakcyjne sposoby spędzania czasu wolnego,
 • zwracał uwagę na występujące zagrożenia i pokaże sposoby ich unikania,
 • swoistą informacją o możliwościach wyjścia z sytuacji kryzysowej i uzyskania pomocy.

IV. ADRESACI KONKURSU


Konkurs skierowany jest do młodzieży z miasta Suwałk i powiatu suwalskiego.


1. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
2. Uczniowie szkół gimnazjalnych.
3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.


V. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU


Konkurs obejmuje po cztery zagadnienia dla danej kategorii wiekowej (do wyboru):


Dla uczniów szkół podstawowych:


1. Wakacje - bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
2. Idź i jedź bezpiecznie!
3. Bezpieczeństwo online.
4. Uzależnienia? To zagrożenia!


Dla uczniów gimnazjum:


1. Uzależnienia? To zagrożenia!
2. Odpowiedzialność za swoje czyny.
3. Bezpieczeństwo online.
4. Idź i jedź bezpiecznie.


Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:


1. Przeciwdziałanie agresji na stadionie.
2. Bezpieczeństwo seniorów.
3. Uzależnienia? To zagrożenia!
4. Trudne wybory (np.: agresja i przemoc rówieśnicza, przemoc domowa, handel ludźmi, prawa człowieka, nietolerancja, stereotypy, patologie społeczne, wartości).


WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Konkurs oceniany jest oddzielnie w trzech kategoriach szkół – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2. Do konkursu przystępują zespoły 2-osobowe.
3. Każdy zespół uczestniczy w konkursie pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna. Ten sam nauczyciel/opiekun może być opiekunem kilku zespołów z danej szkoły lubplacówki oświatowej. Opiekun koordynuje, wykonanie zadania, odpowiada za przestrzeganie wskazań zawartych w niniejszym regulaminie, kontaktuje się z organizatorami i reprezentuje zespół.
4. Należy opracować materiał filmowy (film lub animację), który ma zwrócić uwagę na  jedno z wymienionych w pkt V zagadnień, zgodnie z kategorią wiekową.

5. Czas trwania filmu: maksymalnie 5 minut.

6. Materiał filmowy powinien być zapisany w formacie umożliwiającym jego odczytaniei dalsze odtwarzanie DVD (preferowany zapis DVD). Powinien być nagrany napłycie.
7. Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.
8. Materiały użyte w filmie (muzyka, zdjęcia itp.) nie mogą naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.

9. Filmy nie mogą zawierać treści wulgarnych lub obraźliwych oraz nakłaniających do
spożywania alkoholu i zażywania narkotyków. Zabronione jest również propagowanie
agresji oraz teorii, których rozpowszechnianie jest prawnie zabronione. W przypadku
zamieszczania jakichkolwiek z ww. treści, film zostanie zdyskwalifikowany.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły
z przyczyn od nich niezależnych.


VII. PRZEBIEG KONKURSU.


1. Konkurs rozpoczyna się 18 kwietnia 2017 r., a jego regulamin będzie dostępny nastronach internetowych Organizatorów.
2. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć do dnia 29 maja 2017r.
(poniedziałek) na adres:


Komenda Miejska Policji
Wydział Prewencji
ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
z dopiskiem
„Prosto ze szkoły”


3. Do pracy musi być dołączony wypełniony KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY.
4. Przesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z:

 •  oświadczeniem, że zgłaszający zespół jest autorem pracy konkursowej
 • oświadczeniem, że zgłaszający zespół posiada prawa autorskie i majątkowe do przesłanego materiału
 • oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu
 • oświadczeniem, że zamieszczone w pracy konkursowej zdjęcia i pliki dźwiękowe nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystej gali w czerwcu 2017 roku w Cinema Lumiere w Suwałkach. Informacja o gali będzie zamieszczona na stronie
www.suwalki.policja.gov.pl.
6. Wyniki Konkursu przedstawione na gali będą dostępne na stronach internetowych Organizatorów.

 


VIII. KRYTERIA OCENY PRAC
1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje komisja, w skład, której wchodzą przedstawiciele organizatorów Konkursu i zaproszeni goście.
2. Komisja konkursowa przyzna nagrody w każdej z kategorii wymienionej w pkt.V.
3. Przewidziane są również wyróżnienia.
4. Wszystkie zespoły, zakwalifikowane do konkursu, otrzymają poświadczenia swojego uczestnictwa w Konkursie, w formie dyplomów honorowych.
5. Warunki oceny prac konkursowych:

 • Realizacja założonych celów.
 • Walory profilaktyczne i edukacyjne.
 • Sposób przekazania treści oraz oryginalność pomysłu.
 •  Walor artystyczny i jakość materiału filmowego.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn.zm.).
2. Przysłane do konkursu prace stanowią własność Organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie prac przez Organizatorów do publikacji własnych i mediach.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. W razie zmian podany zostanie komunikat na stronie www.suwalki.policja.gov.pl.
6. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości danych osobowych osób, które otrzymają nagrody i wyróżnienia w Konkursie.
8. Nadesłane prace niezgodne z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą rozpatrywane.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu:


Małgorzata Lipska
Wydział Prewencji,
Komenda Miejska Policji w Suwałkach
tel. 87 / 564 15 70,
e-mail: malgorzata.lipska@suwalki.bk.policja.gov.pl
 

Pliki do pobrania

 • 38.5 KB
 • 424.53 KB
Praca w Policji