Konsultacje społeczne w Raczkach - Aktualności - KMP Suwałki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w Raczkach

Data publikacji 04.02.2016

Suwalscy policjanci przeprowadzili, pierwsze na terenie powiatu suwalskiego, konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Spotkanie odbyło się z mieszkańcami gm. Raczki.

Dzisiaj w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach, przy Placu Kościuszki 37 odbyły się, pierwsze na terenie powiatu suwalskiego, konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy bezpieczeństwa
i porządku publicznego”.

Organizatorami spotkania byli: Komendant Miejski Policji w Suwałkach oraz Wójt Gminy Raczki. Uczestniczyli w nim także naczelnicy poszczególnych wydziałów, dzielnicowi oraz Starosta Suwalski, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz mieszkańcy gm. Raczki.

Zebranych powitał Wójt Gminy Raczki, który przedstawił zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy, związane przede wszystkim z naruszaniem przepisów o zakazie ruchu drogowego pojazdów ciężarowych, zakłócaniem porządku publicznego w rejonie szkół, w tym szkoły w Dowspudzie oraz w rejonie ruin Pałacu Paca. Poruszył także kwestię przyszłych zagrożeń, związanych z kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej.

Następnie Komendant Miejski Policji w Suwałkach podziękował zebranym za liczne przybycie i zapoznał słuchaczy z analizą stanu bezpieczeństwa w rejonie gm. Raczki. W dalszej części swojego wystąpienia szef suwalskiej Policji omówił założenia i cel spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną, jak również opisał, co będzie zawierać Mapa. Podkreślił, że kluczowym jej elementem będą wyniki dyskusji przeprowadzonych podczas poszczególnych spotkań. Komendant zaprosił również wszystkich do szerokiej współpracy przy jej tworzeniu.

Mieszkańcy gm. Raczki mieli niewiele zastrzeżeń, co do poczucia bezpieczeństwa w miejscu swego zamieszkania, aczkolwiek jednoznacznie opowiedzieli się za ponownym utworzeniem na terenie gminy stałego punktu pracy policjantów w formie posterunku, bądź rewiru dzielnicowych. Podobnego zdania był Wójt Gminy oraz Starosta Powiatu Suwalskiego.

Ponadto mieszkańcy zasygnalizowali, że na terenie ich gminy zagrożenie bezpieczeństwa stanowią pojazdy zjeżdżające z obwodnicy Augustowa, a przede wszystkim poruszające się tam, mimo zakazu, samochody ciężarowe.

Jako problem wskazano także spożywanie alkoholu i substancji odurzających w rejonie ruin Pałacu Paca.

W czasie dyskusji okazało się, że mieszkańcy gminy Raczki znają swoich dzielnicowych i są zadowoleni z ich służby.

Wszystkie uwagi  przedstawione na niniejszym spotkaniu zostały skrupulatnie zanotowane i będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.


Na zakończenie narady Komendant Miejski Policji w Suwałkach podkreślił rolę społeczności lokalnej, w tym samorządów i instytucji działających na danym terenie, w tworzeniu tego narzędzia, jakim jest niewątpliwie Mapa.

W ciągu najbliższych tygodni, w całym powiecie suwalskim odbywać się będą konsultacje społeczne z udziałem: służb mundurowych, samorządowców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.
Suwalscy policjanci apelują więc do społeczności lokalnej o czynne i aktywne włączenie się do tego projektu! Pamiętajmy, że wszyscy kształtujemy naszą przyszłość.


Terminy najbliższych konsultacji społecznych przedstawiają się następująco:

5 lutego 2016 r. - godz. 12.00 - Komenda Miejska Policji w Suwałkach,
ul. Pułaskiego 26 (konsultacje powiatowe, powiatu ziemskiego i grodzkiego);
8 lutego 2016 r. - godz. 11.00 - Urząd Gminy w Szypliszkach, ul. Suwalska 21 (konsultacje dot. gminy Szypliszki);
9 lutego 2016 r. - godz. 10.00 - Biblioteka Publiczna, ul. Młyńskiej 11 w Bakałarzewie (konsultacje dot. gminy Bakałarzewo);
9 lutego 2016 r. - godz. 16.00 - Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5 (konsultacje dot. osiedla Północ II);
11 lutego 2016 r. - godz. 16.00 - Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 36 (konsultacje dot. południowej części Suwałk).