Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs do placówek oświatowych „Każdy chłopak wie, że dziewcząt nie krzywdzi się”

Data publikacji 06.11.2015

Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Fundacja EGO w ramach VI Suwalskiej Kampanii „Biała Wstążka” ogłasza konkurs skierowany do placówek oświatowych z terenu Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego głoszący ideę przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet/dziewcząt pt.: „Każdy chłopak wie, że dziewcząt nie krzywdzi się” pod patronatem Starosty Suwalskiego - Szczepana Ołdakowskiego oraz Prezydenta Miasta Suwałki - Czesława Renkiewicza.

REGULAMIN KONKURSU

1.      Organizatorem Konkursu pt.: „Każdy chłopak wie, że dziewcząt nie krzywdzi się” jest Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Fundacja EGO.

2.      Konkurs adresowany jest do wszystkich szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych położonych na terenie Powiatu Suwalskiego i Miasta Suwałki.

3.      Cele konkursu:

·         rozwijanie i kształtowanie postaw bez używania przemocy, szczególnie wobec kobiet i dziewcząt;

·         propagowanie  idei kampanii „Białej Wstążki”.

4.       Prace ocenione zostaną zgodnie z następującymi kryteriami:

-             rozpropagowanie idei Kampanii Białej Wstążki

-             liczba podjętych działań w placówce

-             zasięg oddziaływania

-             kreatywność i zaangażowanie uczestników

-             szata graficzna

5.      Przedmiotem oceny będą prezentacje multimedialne, film-reportaż,  stanowiący dokument zrealizowanych działań środowiskowych w ramach Kampanii.  Długość prezentacji nie może przekroczyć  5 minut.

6.      Każda placówka może złożyć tylko jedną pracę.

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach  (w pokoju nr 215) na adres:

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki

z dopiskiem „Konkurs  – Biała Wstążka”

8.      Termin składania prac upływa z dniem 14 grudnia 2015r. godz. 14.00

9.      Każda praca na odwrocie powinna mieć dołączoną metryczkę wykonaną według wzoru:
 

Nazwa i adres placówki: ........................

Telefon kontaktowy ...................... Adres mailowy placówki:...........................................
Imię i nazwisko opiekuna:........................................ Telefon kontaktowy: .......................

Imiona i nazwiska realizatorów pracy (liczba osób grupy inicjatywnej), wiek
Tytuł pracy: ......................................

 

10.  Wyróżnione zostaną 3 najlepsze prace.

11.  Nadesłane prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane autorom.

12.  Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie prac przez organizatorów kampanii do publikacji własnych oraz w mediach, jak też  wyrażeniem zgody na wykorzystywanie oraz przetwarzanie  danych osobowych autorów prac (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

13.  Publiczne ogłoszenie wyników nastąpi dnia 17 grudnia 2015r. wraz z wręczeniem wyróżnień  podczas  uroczystego  podsumowania Kampanii Białej Wstążki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej o godz. 12.00.  Laureaci zostaną uprzednio telefonicznie powiadomieni o przyznanym wyróżnieniu. Ogłoszenie zamieszczone zostanie również na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach www.suwalki.policja.gov.pl  oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach www.pcpr.suwalski.pl  

14.  W dniu 25.11.2015r. O godz. 12:00 w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 24 odbędzie się spotkanie inaugurujące kampanię, podczas którego zostaną przekazane białe wstążki, plakaty oraz ulotki  - propagujące założenia kampanii

15.  Koordynatorem konkursu jest specjalista Wydziału Prewencji – Beata Andruczyk,
nr kontaktowy – 87 564 14 52.