PP w Rutce Tartak - KMP Suwałki

PP w Rutce Tartak

PP w Rutce Tartak

Data publikacji 03.02.2012

Posterunek policji w Rutce Tartak
16-406 Rutka-Tartak
ul. 3-go Maja 3

Imię i Nazwisko asp. Moćkun Andrzej  

 

e-mail: andrzej.mockun@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

tel. 87 564 18 12

tel. kom. 696 471 347

Kierownika Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek 10:00 - 14:00


 

Imię i Nazwisko mł. asp. Lidia Łowczyńska Rejon XXII
tel. 885 997 259

 

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak1@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:Nieprawidłowe parkowanie pojazdów  przy ulicy Wierzbołowskiej w Wiżajnach ze szczególnym uwzglednieniem odcinka drogi w okolicach posesji od nr 1 do 11.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

od 07.09.2019 r. do 07.03.2020 r.

Zaplanowane działania:

- wrzesień, październik 2019 r. kontrola, obserwacjai analiza mechanizmu powstawania zagroźenia we wskazanym miejscu podczas obchodu rejonu służbowego oraz reagowanie na wykroczenia i stosowanie sankcji wobec sprawców.

-listopad-grudzień 2019 r. podjęcie współpracy z zarządcą drogi w celu wprowadzenia rozwiązań technicznych mających na celu przyczynienia się do zwiększenia bezpieczeństwa i rozwiazania problemu.

-styczeń-luty 2020 r. działanie poprzedzone obserwacją zdiagnozowanego zagrożenia, analiza aktualnego stanu oraz ustalenie wad zastosowanych rozwiązań technicznych i regulacji generujących problemy.

-marzec 2020 r. spotkania z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty,ewentualnie określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

-Pracownicy UG w wiżajnach w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o załozeniach i realizacji planu.

-Zarząd Dróg Powiatowych przygotowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych lub modyfikacjia już istniejących mająca na celu przyczynienie się do zwiększenia bezpieczeństwa i rozwiązania przedmiotowego problemu.

Pokój i telefon tel. 87 564 18 12 Gmina Wiżajny

Mauda,Soliny,  Okliny, Polcie, Polpin, Wysokie, Wiżgóry, Antosin, Wiżajny, Ługiele, Kłajpeda, Marianka, Grzybina, Stankuny, Wiłkupie, Dziadówek, Dzierwany, Polimonie, Mierkinie, Burniszki, Sudawskie, Leszkiemie, laskowskie, Maszutkinie, Jegliniszki, Sześciwłóki, Makowszczyzna, RogożajnyMałe, Rogożajny Wielkie.

Imię i Nazwisko mł. asp. Przemysław Rydzewski Rejon XXIII
tel. 885 997 258

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak2@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, niszczenie mienia, zaśmiecanie oraz zakłócanie ładu i porzadku publicznego w rejonie placu zabaw ul. 3-go Maja w Rutce Tartak.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców oraz obserwacje własne.

Okres obowiązywania planu:

od 08.08.2019 r. do 08.02.2020 r.

Zaplanowane działania:

sierpień-wrzesień 2019 r. spotkanie z mieszkańcami i wójtem Rutki Tartak, wymiana informacji na temat prowadzonych działań oraz systematyczne dokonywanie kontroli tego rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu.

październik-listopad 2019 r. kontrole rejonu przez patrole skierowane do służby.

grudzień- styczeń 2020 r. wspólne służby z uprawnionymi podmiotami oraz kontrole rejonu przez patrole skierowane do służby na tym terenie.
 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Wójt  Rutki Tartak, mieszkańcy gminy, Dyrektor Szkoły w Rutce Tartak.

 

Pokój i telefon tel. 87 564 18 12 Gmina Rutka Tartak

Baranowo, Bondziszki, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Jodoziory, Kardaryszki, Kleszczówek, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Polimonie, Postawele, Poszeszupie, Poszeszupie- Folwark, Potopy, Rowele, Rutka-Tartak, Sikorowizna, smolnica, Smolniki, Trzczianka, Wierzbiszki.

Imię i Nazwisko mł. asp. Maria Jedynasty Rejon XXIV
tel. 885 997 260

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Grupowanie się młodzieży, zakłócanie spokoju, porzadku publicznego oraz zaśmiecanie w rejonie boiska w miejscowości Słobódka, za terenem stacji paliw.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacje od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

od 12.09.2019 r. do 12.03.2020 r.

Zaplanowane działania:

- wrzesień- październik 2019 spotkania z mieszkańcami wsi słobódka i szypliszki, nawiązanie współpracy z dyrekcją SP w Słobódce, GKRPA i Urzędem Gminy w Szypliszkach. Przekazywanie informacji na temat prowadzonych działań mieszkańcom w ramach obchodu, propagowanie korzystania z KMZB jak również telefonicznego powiadamiania Policji na temat występujących zagrożeń, sporządzenie karty zadania doraźnego.

- listopad -grudzień 2019 - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, oraz kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie

- styczeń - luty 2020 systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia . Kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie. Konsultacje z mieszkańcami rejonu zagrożonego w kontekście skuteczności prowadzonych działań.

- marzec 2020 , spotkania z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

- pracownicy Urzędu Gminy w Szypliszkach w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

- GKRPA w Szypliszkach działania w zakresie własnych kompetencji - w tym informowanie o ewentualnych sygnałach dotyczących: osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących w pobliskim rejonie, sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu,

-Dyrekcja SP w Słobódce, celem współpracy w organizacji  spotkań informacyjno-edukacyjnych.

Pokój i telefon tel. 87 564 18 12 Gmina Szypliszki

Adamowizna, Aleksandrówka, Andrzejewo, Becejły, Białobłota, Bilwinowo, Budzisko, Czerwonka, Szelment,  Deksznie, Dębniak, Dębowo, Fornetka, Głęboki Rów, Jasionowo, Jegliniec, Jeziorki, Kaletnik, Klonorejść, Kociołki, Krzywólka, Kupowo-Folwark, Lipniak, Lipowo, Łowocie, Majdan Mikołajówka, Grauże Nowe, Olszanka, Podwojponie, Pokomsze, Polule, Postawelek, Przejma Mała, Przejma Wielka, Przejma Wysoka, Romaniuki, Rybalnia, Sadzawki, Sitkowizna, Słobódka, Grauże Stare, szypliszki, Wesołowo, Węgielnia, wiatrołuża Druga, Wojponie, Wygorzel, zaboryszki, Żubryn, Żyrwiny.

Imię i Nazwisko

sierż. Gabriel Leszczyński

Rejon XXV
tel 885 997 261

e-mail: dzielnicowy.rutka-tartak4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Grupowanie się młodzieży, zakłócenia spokoju, porządku publicznego, zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w rejonie parku gminnego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w miejscowości Jeleniewo.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie, informacji przekazywanych przez mieszkańców Jeleniewa w trakcie obchodu oraz spotkań z mieszkańcami.

Okres obowiązywania planu:

od 25.11.2019r. do 25.05.2020 r.

Zaplanowane działania:

-listopad - grudzień 2019 - spotkania z mieszkańcami Jeleniewa oraz pracownikami, właścicielami sklepów z alkoholem. Nawiązanie współpracy z wójtem oraz Urzędem Gminy, dyrekcją Szkoły Podstawowej w Jeleniewie. Przekazywanie informacji na temat prowadzonych działań mieszkańcom w ramach obchodu, propagowanie korzystania z KMZB jak również telefonicznego powiadamiania Policji na temat występujących zagrożeń, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego,

- styczeń – luty 2020 - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego pod kątem ujawniania i represjonowania osób naruszających przepisy prawa wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu. Kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie.

- marzec – kwiecień 2020 - systematyczne dokonywanie kontroli w/w rejonu przez dzielnicowego w ramach obchodu, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia . Kontrole w/ w rejonu przez inne patrole skierowane do służby na tym terenie. Konsultacje z mieszkańcami rejonu zagrożonego w kontekście skuteczności prowadzonych działań.

maj 2020 - spotkania z mieszkańcami, zebranie informacji celem oceny czy założony cel planu priorytetowego został osiągnięty, ewentualne określenie zasadności kontynuowania planu i dalszej strategii działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

GKRPA w Jeleniewie działania w zakresie własnych kompetencji - w tym informowanie o ewentualnych sygnałach dotyczących: osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących w pobliskim rejonie, sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu,

- Mieszkańcy gminy Jeleniewo w zakresie informowania Policji o naruszeniach porządku prawnego, oraz rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeleniewie w zakresie nawiązania współpracy organizacji spotkań z młodzieżą oraz informowania o zauważonych nieprawidłowościach.

- Pracownicy Urzędu Gminy w Jeleniewie w ramach pomocy przy rozpowszechnianiu informacji o założeniach i realizacji planu.

 

Pokój i telefon tel. 87 564 18 12 Gmina Jeleniewo

Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Sidory, Sidory Zapolne, Suchodoły, Sumowo, Szeszupka, Szurpiły, Udryn, Udziejek.

Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.