PP w Bakałarzewie - KMP Suwałki

PP w Bakałarzewie

PP w Bakałarzewie

Posterunek Policji w Bakałarzewie
16-423 Bakałarzewo
ul. Rynek 12

Imię i Nazwisko asp. szt. Gryszkiewicz Zdzisław

tel. 885 997 103

e-mail:zdzislaw.gryszkiewicz@suwalki.bk.policja.gov.pl

Pokój i telefon

tel. 87 564 1750

Kierownik Posterunku Policji

Dyżur kierownika posterunku Policji

Przyjmuje interesantów: poniedziałek  10:00 - 14:00


Imię i Nazwisko  asp.  Dariusz Kalinowski Rejon XVIII
tel. 885 997 250

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo3@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon parku oraz przystanku PKS na ulicy Rynek w miejscowości Bakałarzewo z uwagi na przypadki spożywania alkoholu oraz zaśmiecania powyższego rejonu w godzinach 12.00-22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji własnych dzielnicowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

od 26.01.2020 r. do 26.07.2020 r.

Zaplanowane działania:

Styczeń/Luty: W ramach obchodu oraz odwiedzin posesyjnych powiadomienie mieszkańców o działaniu priorytetowym dzielnicowego. Stosowanie kontroli rejonu. W przypadku dalszego potwierdzania się zjawiska, stosowanie rozmów profilaktycznych oraz adekwatnych środków oddziaływania wychowawczego.

Marzec/Kwiecień: Nawiązanie kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bakałarzewie pod kątem zorganizowania zajęć mających na celu spędzenie wolnego czasu. Nawiązanie kontaktu z GKRPA w Bakałarzewie pod kątem przeprowadzenia działań profilaktycznych dotyczących nadużywania alkoholu.

Maj: Stosowanie systematycznych kontroli i obserwacji powyższego rejonu w godz. 12.00-22.00. W przypadku utrzymywania się zjawiska, stosowanie adekwatnych środków oddziaływania wychowawczego. W przypadku dalszego potwierdzania się zjawiska, sporządzenie KZD dla służb patrolowych.

Czerwiec / Lipiec: Sukcesywne stosowanie kontroli rejonu, przeprowadzanie wspólnych działań z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu. . Rozmowa z Wójtem Gminy Bakałarzewo pod kątem rozważenia możliwości zamontowania monitoringu wizyjnego na terenie parku. Przeprowadzenie analizy przeprowadzonych działań.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

  • UG w Bakałarzewie- instalacja monitoringu obejmującego teren wskazany w planie.

  • Gminny Ośrodek Kultury w Bakałarzewie- organizacja zajęć mających na celu pomoc w spędzaniu czasu wolnego.
  •  GKRPA w Bakałarzewie- przeprowadzenia działań profilaktycznych dotyczących nadużywania alkoholu oraz związanymi z tym konsekwencjami.

 

 

Pokój i telefon tel. 87 564 1752 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Matłak, Aleksandrowo, Góra, Klonowa Góra, Maryna, Skazdub Nowy, Skazdub Stary, Zdręby, Podgórze, Słupie, Chmielówka Stara, Suchorzec, Zajączkowo Folwark, Kamionka Poprzeczna, Malinówka, Sokołowo.

 Bakałarzewo ulice:  Rynek, Rzemieślnicza, Suwalska, Polna, Lipowa, Leśna, Krzywa, Klonowa, Kamieńska, Jeziorna, Akacjowa, Kwiatowa, Kamińskiego, Świerkowa


Imię i Nazwisko mł. asp.  Przemysław Grochowski Rejon XXVI
tel. 505 320 030

e-mail: dzielnicowy.bakalarzewo4@bk.policja.gov.pl

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Nieszkach na terenie gminy Bakałarzewo przy sklepie spożywczo-przemysłowy dochodzi do popełniania wykroczeń w postaci spożywania alkoholu w miejscu do tego nie wyznaczonym oraz zaśmiecania do naruszenia porządku dochodzi od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00-20:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, turystów wypoczywających we wskazanym rejonie oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB).

Okres obowiązywania planu:

od 22.01.2020r. do 22.07.2020 r.

Zaplanowane działania:

STYCZEŃ - LUTY 2020 – Kontrola rejonu objętego planem priorytetowym. Stosowanie rozmów profilaktyczno – edukacyjnych mających na celu powiększanie świadomości prawnej mieszkańców miejscowości Nieszki.

MARZEEC-Kwiecień 2020 – Nawiązanie kontaktu z sołtysem wsi Nieszki pod kontem ustalenia możliwości sołectwa, aby edukować mieszkańców i organizować dla nich spotkania edukacyjne. Nawiązanie współpracy z KKRPA w Bakałarzewie ze zwróceniem uwagi na działania profilaktyczne dotyczące nadużywania alkoholu.

Maj-2020 – Sporządzenie KZD. Stosowanie systematycznych kontroli i obserwacji powyższego rejonu z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz skierowanie w rejon służb patrolowych celem stosowania środków represyjnych.

MAJ – CZERWIEC 2020 – Zwiększenie nadzoru przez dzielnicowego, skierowanie w rejon służb patrolowych celem oddziaływania prewencyjnego podczas paroli pieszych w rejonie sklepu .

CZERWIEC 2020 - LIPIEC 2020 - Podczas odwiedzin posesyjnych informowanie mieszkańców rejonu o sposobach zgłaszania problemów, propagowanie Krajowej Mapy Zagrożeń. Podsumowanie efektów podjętych działań oraz analiza stanu faktycznego w miejscach objętych działaniami priorytetowymi.


 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

  • Funkcjonariusze służby patrolowej PP Bakałarzewo - wspólne patrole
  •  Dzielnicowi Posterunku Policji w Bakałarzewie – wspólne patrole
  •  GKRPA w Bakałarzewie – program profilaktyczny
  • Przedstawiciel Samorządu Sołtys miejscowości Nieszki – spotkania informacyjne

 

Pokój i telefon tel. 87 564 1752 Gmina Bakałarzewo

Miejscowości: Gębalówka, Karasiewo, Konopki, Kotowina, Nieszki, Kamionka Nowa, Kamionka Stara, Nowa Wieś, Nowy Dwór, Płociczno, Podwólczanka, Sadłowina, Wólka, Wólka Folwark, Orłowo, Zajączkowo

 Bakałarzewo ulice: Młyńska, Kozia, Filipowska, Kolonie, Osiedle Północ, Zygmunta Starego, Pankiewiczów

 


Informujemy wszystkich mieszkańcom powiatu suwalskiego, że za pomocą internetowej skrzynki pocztowej można skontaktować się z dzielnicowym. 

Na adres e-mailowy można przesłać wszelkie zapytania do dzielnicowego. Tą drogą można również umówić się na spotkanie, rozmowę, oznakowanie roweru, itp..

Zachęcamy do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub 87 5672403.


Dzielnicowy jest policjantem za pośrednictwem którego możecie Państwo kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. On w ramach swoich kompetencji pomoże Państwu w rozwiązaniu problemu lub skieruje do policjantów innych komórek organizacyjnych suwalskiej Policji.

Pamiętajmy, że dzielnicowi czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do zatrzymania osób naruszających porządek publiczny. Każdy mieszkaniec Suwałk i powiatu suwalskiego będzie mógł również zadać pytanie dzielnicowemu lub zgłosić problem. Gwarantujemy przy tym pełną anonimowość.

Również przy okazji wizyty u dzielnicowego mogą Państwo oznakować swoje jednoślady, sprzęt komputerowy itp. do czego Policja suwalska bardzo zachęca.

Wychodząc Państwu naprzeciw uruchomiliśmy skrzynki pocztowe na które mogą Państwo przesyłać wszelkie zapytania i informacje do dzielnicowego z całego naszego powiatu. Bardzo zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy kontaktu z dzielnicowym.